De Stichting Dorrie Stoop Fonds is door de belastingdienst erkend als  ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN 8026.93.234). Dit betekent dat uw gift in principe aftrekbaar is van de belasting. Uw steun is van harte welkom op rekeningnummer NL85 ABNA 056.26.15.326 t.n.v. Stichting Dorrie Stoop Fonds te Enschede.


In het belang van transparantie en verantwoording vindt u hieronder alle ANBI informatie over het Dorrie Stoop Fonds op een rijtje.


Doelstelling

Het Dorrie Stoop Fonds bestaat sinds 1935 en richt zich volgens de statuten op ‘liefdadigheid in de ruimste zin des woords’. In de praktijk is dit uitgegroeid tot het steunen van muziekstudenten en jonge musici.


Hoofdlijnen beleidsplan

Het Dorrie Stoop Fonds geeft financiele steun aan getalenteerde muziek-studenten en jonge musici. Sinds 2010 werkt het fonds hiervoor samen met de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Het UAF draagt zorg voor besteding van het bedrag dat jaarlijks door het Dorrie Stoop Fonds ter beschikking wordt gesteld voor de opleiding van gevluchte muziekstudenten en pas afgestudeerde musici. Bij eventuele extra revenuen van het fonds beslist het bestuur of verdere schenkingen gedaan kunnen worden ten behoeve van muziekstudenten en jonge musici, via het UAF dan wel andere organisaties zoals het Grachtenfestival Conservatorium Concours en de Stichting Eigen Muziekinstrument. Verder werkt het Dorrie Stoop Fonds samen met het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF), dat een Matthias Albanus viool van het Dorrie Stoop Fonds beheert.


Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van het Dorrie Stoop Fonds bestaat  momenteel uit vier achternichten en een achter-achternicht van Dorrie Stoop: Angelique Everts (voorzitter), Feyna Hartman (secretaris), Christien Ettema (penning-meester), Michaja Langelaan, en Lucie Duynstee. De penningmeester ontving altijd een jaarlijkse tegemoetkoming (500 euro) voor haar tijdsinspanning, maar met ingang van 2021 ziet zij af van deze vergoeding in verband met de teruglopende inkomsten. 


Inkomsten en bestedingen

Het Dorrie Stoop Fonds is een vermogensfonds dat de opbrengsten van het vermogen (rente en dividend) besteedt ten behoeve van de doelstelling, het ondersteunen van muziekstudenten en jonge musici. Sinds 2010 loopt dit vrijwel geheel via het Dorrie Stoop Fonds-op-naam bij de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Het Dorrie Stoop Fonds doet niet actief aan fondsenwerving; donaties aan het Dorrie Stoop Fonds zijn voornamelijk afkomstig van familieleden van Dorrie Stoop. 


Nieuw beleggingsbeleid

In juli 2022 is het Dorrie Stoopfonds overgestapt naar een duurzamer beleggingsbeleid om een positievere bijdrage te leveren aan milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG doelen). Door de gekozen beleggingsvorm komen de traditionele inkomsten uit rente en dividend te vervallen. In plaats daarvan zal de stichting inkomsten genereren door koerswinst te verzilveren. Hierbij wordt een ruime buffer aangehouden om ook in mindere jaren te kunnen voldoen aan de doelstelling van de stichting: het ondersteunen van muziekstudenten en jonge musici.


Verslag van uitgeoefende activiteiten 2022

In 2022 heeft het Dorrie Stoop Fonds 17.500 euro geschonken aan het UAF om gevluchte muziekstudenten te steunen in hun opleiding, en 1.000 euro geschonken aan het Grachtenfestival ter ondersteuning van het Conservatorium Concours. Het totaalbedrag aan schenkingen in 2022 komt hiermee op 18.500 euro. 

 

Resultatenrekening 2022

  • Baten1 (dividend, rente, donaties, legaten): 10.080 euro
  • Lasten2 (uitkeringen, bankkosten, administratiekosten): 22.796 euro
  • Bedrijfsresultaat: -/- 12.716 euro
  • Koersresultaat effecten: -/- 55.749 euro
  • Netto resultaat: -/- 68.465 euro

 

  1. Baten: Vaste inkomsten uit het belegde vermogen (9.680 euro) en donaties (400 euro). Zie  ook Nieuw beleggingsbeleid, hierboven.
  2. Lasten: De uitkeringen aan goede doelen in 2021 bedroegen in totaal 18.500 euro, zie Verslag activiteiten 2022, hierboven. 


Wilt u ons volledige jaarverslag inzien, neem dan contact met ons op. Onze jaarrekening worden jaarlijks opgesteld door Eshuis Accountants

 

(Voorgenomen) Bestedingen 2023

  • In januari 2023 heeft het Dorrie Stoop Fonds de contractueel afgesproken jaarlijkse schenking van 15.000 euro aan het UAF voldaan. In mei 2023 is een extra gift van 2.500 euro gedaan. 
  • Het bestuur is voornemens om het Conservatorium Concours van het Grachtenfestival dit jaar weer te steunen met 1.000 euro.
  • De totale (voorgenomen) bestedingen voor 2023 komen hiermee op 18.500 euro.

 

Archief

Verslag 2021

Verslag 2020

Verslag 2019

Verslag 2018

Verslag 2017

Verslag 2016

Verslag 2015

Verslag 2014