De Stichting Dorrie Stoop Fonds is door de belastingdienst erkend als  ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN 8026.93.234). Dit betekent dat uw gift in principe aftrekbaar is van de belasting. Uw steun is van harte welkom op rekeningnummer NL85 ABNA 056.26.15.326 t.n.v. Stichting Dorrie Stoop Fonds te Enschede.


In het belang van transparantie en verantwoording vindt u hieronder alle ANBI informatie over het Dorrie Stoop Fonds op een rijtje.


Doelstelling

Het Dorrie Stoop Fonds bestaat sinds 1935 en richt zich volgens de statuten op ‘liefdadigheid in de ruimste zin des woords’. In de praktijk is dit uitgegroeid tot het steunen van muziekstudenten en jonge musici.


Hoofdlijnen beleidsplan

Het Dorrie Stoop Fonds geeft financiele steun aan getalenteerde muziek-studenten en jonge musici. Sinds 2010 werkt het fonds hiervoor samen met de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Het UAF draagt zorg voor besteding van het bedrag dat jaarlijks door het Dorrie Stoop Fonds ter beschikking wordt gesteld voor de opleiding van gevluchte muziekstudenten en pas afgestudeerde musici. Bij eventuele extra revenuen van het fonds beslist het bestuur of verdere schenkingen gedaan kunnen worden ten behoeve van muziekstudenten en jonge musici, via het UAF dan wel andere organisaties zoals het Grachtenfestival Conservatorium Concours en de Stichting Eigen Muziekinstrument. Verder werkt het Dorrie Stoop Fonds samen met het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF), dat een Matthias Albanus viool van het Dorrie Stoop Fonds beheert.


Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van het Dorrie Stoop Fonds bestaat  momenteel uit vier achternichten en een achter-achternicht van Dorrie Stoop: Michaja Langelaan (voorzitter), Feyna Hartman (secretaris), Christien Ettema (penningmeester), Angelique Everts en Lucie Duynstee. De penningmeester ontving altijd een jaarlijkse tegemoetkoming (500 euro) voor haar tijdsinspanning, maar met ingang van 2021 ziet zij in verband met de teruglopende inkomsten af van deze vergoeding.  


Inkomsten en bestedingen

Het Dorrie Stoop Fonds is een vermogensfonds dat de opbrengsten van het vermogen (rente en dividend) besteedt ten behoeve van de doelstelling, het ondersteunen van muziekstudenten en jonge musici. Sinds 2010 loopt dit vrijwel geheel via het Dorrie Stoop Fonds-op-naam bij de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Het Dorrie Stoop Fonds doet niet actief aan fondsenwerving; donaties aan het Dorrie Stoop Fonds zijn voornamelijk afkomstig van familieleden van Dorrie Stoop. 


Verslag van uitgeoefende activiteiten 2020

In 2020 heeft het Dorrie Stoop Fonds, ondanks de dalende inkomsten maar dankzij het in de afgelopen jaren opgebouwde spaarpotje, ruim kunnen schenken om musici te steunen tijdens dit zware coronajaar. Het fonds schonk 17.500 euro aan het UAF om gevluchte muziekstudenten te steunen in hun opleiding, plus 2.565 euro voor het repareren van hun instrumenten. Daarnaast heeft het fonds 9.000 euro geschonken aan het Art Root Collective (o.a. voor het uitvoeren van muziekprojecten met AZC bewoners), 1.000 euro aan het Grachtenfestival Conservatorium Concours, en 500 euro aan het SPOT! Theater in Goirle. Het totaalbedrag aan schenkingen in 2020 komt hiermee op 30.565 euro. 

 

Resultatenrekening 2020

  • Baten1 (dividend, rente, donaties): 14.681 euro
  • Lasten2 (uitkeringen, bankkosten, administratiekosten): 32.985 euro
  • Bedrijfsresultaat: -/- 18.304 euro
  • Koersresultaat effecten: -/- 35.995 euro
  • Netto resultaat: -/- 54.299 euro

 

  1. Baten: Incidentele inkomsten in de vorm van donaties (250 euro) en vaste inkomsten uit het belegde vermogen (14.431 euro). Dit laatste bedrag viel door de coronacrisis en dalende renteinkomsten ruim 30% lager uit dan in voorgaande jaren.
  2. Lasten: De uitkeringen aan goede doelen in 2020 bedroegen in totaal 30.565 euro, zie Verslag activiteiten 2020, hierboven. 


Wilt u ons volledige jaarverslag inzien, neem dan contact met ons op. Onze jaarrekening worden jaarlijks opgesteld door Eshuis Accountants

 

(Voorgenomen) Bestedingen 2021

  • In januari 2021 heeft het Dorrie Stoop Fonds de contractueel afgesproken jaarlijkse schenking van 15.000 euro aan het UAF voldaan. Dankzij een legaat kon dit bedrag in juni 2021 worden aangevuld met 2.500 euro. 
  • De totale (voorgenomen) bestedingen voor 2021 komen hiermee op 17.500 euro.

 


Verslag 2019

Verslag 2018

Verslag 2017

Verslag 2016

Verslag 2015

Verslag 2014