Dorrie Stoop

De Stichting Dorrie Stoop Fonds is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw gift in principe aftrekbaar is van de belasting. Uw steun is van harte welkom op rekeningnummer NL85 ABNA 056.26.15.326 t.n.v. Stichting Dorrie Stoop Fonds te Enschede.

 

In het belang van transparantie en verantwoording vindt u hieronder alle ANBI informatie over het Dorrie Stoop Fonds op een rijtje.

 

Doelstelling

Het Dorrie Stoop Fonds bestaat sinds 1935 en richt zich volgens de statuten op ‘liefdadigheid in de ruimste zin des woords’. In de praktijk is dit uitgegroeid tot het steunen van muziekstudenten en jonge musici.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

Het Dorrie Stoop Fonds geeft financiele steun aan getalenteerde muziek-studenten en jonge musici. Sinds 2010 werkt het fonds hiervoor samen met de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Het UAF draagt zorg voor besteding van het bedrag dat jaarlijks door het Dorrie Stoop Fonds ter beschikking wordt gesteld voor de opleiding van gevluchte muziekstudenten en pas afgestudeerde musici. Bij eventuele extra revenuen van het fonds beslist het bestuur of verdere schenkingen gedaan kunnen worden ten behoeve van muziekstudenten en jonge musici, via het UAF dan wel andere organisaties, zoals de Stichting Eigen Muziekinstrument. Verder werkt het Dorrie Stoop Fonds samen met het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF), dat een Matthias Albanus viool van het Dorrie Stoop Fonds beheert. Deze viool wordt momenteel bespeeld door barokviolist Yoram Gaton.

 

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van het Dorrie Stoop Fonds bestaat momenteel uit drie achternichten en een achter-achternicht van Dorrie Stoop: Michaja Langelaan (voorzitter), Feyna Hartman (secretaris), Christien Ettema (penningmeester) en Angelique Everts. Alleen de penningmeester ontvangt een jaarlijkse tegemoetkoming voor bestede tijd en onkosten (500 euro).

 

Inkomsten en bestedingen

Het Dorrie Stoop Fonds is een vermogensfonds dat de opbrengsten van het vermogen (rente en dividend) besteedt ten behoeve van de doelstelling, het ondersteunen van muziekstudenten en jonge musici. Sinds 2010 loopt dit vrijwel geheel via het Dorrie Stoop Fonds-op-naam bij de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Het Dorrie Stoop Fonds doet niet actief aan fondsenwerving; donaties aan het Dorrie Stoop Fonds zijn voornamelijk afkomstig van familieleden van Dorrie Stoop.

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten 2016

In 2016 heeft het Dorrie Stoop Fonds uit de inkomsten van het vermogen in totaal 17.500 euro aan het UAF geschonken. Het UAF heeft hiermee gevluchte muziekstudenten in staat gesteld een opleiding en/of masterclasses te volgen. Over deze bestedingen heeft het UAF verantwoording afgelegd aan het Dorrie Stoop Fonds.

 

Resultatenrekening 2016

  • Baten1 (dividend, rente, donaties): 35.838 euro
  • Lasten2 (uitkeringen, bankkosten, administratiekosten): 19.669 euro
  • Bedrijfsresultaat: +/+ 16.169 euro
  • Koersresultaat effecten: +/+ 37.431 euro
  • Netto resultaat: +/+ 53.600 euro

 

  1. Baten: Vaste inkomsten uit het belegde vermogen (21.888 euro) en incidentele inkomsten in de vorm van een eenmalige schenking en een legaat (13.500 euro). Het bestuur beraadt zich nog over de besteding van dit laatste bedrag. Een deel is in maart 2017 reeds besteed aan het organiseren van een concert.
  2. Lasten: De bestedingen aan het goede doel in 2016 bedroegen 17.500 euro aan het Dorrie Stoop Fonds-op-naam bij het UAF.

 

Wilt u het volledige jaarverslag inzien, neem dan contact met ons op.

 

(Voorgenomen) Bestedingen 2017

  • In januari 2017 heeft het Dorrie Stoop Fonds de jaarlijkse schenking van 15.000 euro aan het UAF voldaan. Indien de opbrengsten uit het vermogen dit toelaten, zal deze schenking in het najaar van 2017 worden aangevuld met een bedrag van 2.500 euro.
  • Daarnaast heeft het Dorrie Stoop Fonds samen met het UAF in maart 2017 een concert georganiseerd, waarvan de kosten (2.978 euro) zijn gedragen door het Dorrie Stoop Fonds.
  • De totale (voorgenomen) bestedingen voor 2017 komen hiermee op 20.478 euro.

 

Verslag van bestedingen en activiteiten 2015

Verslag van bestedingen en activiteiten 2014

 

 

Dorrie Stoop Fonds